Make your own free website on Tripod.com
Assiettes en Raku
   " Waraku "
                         Raku twig plate              Raku green twig plate               Raku maple plate               Raku scuare plate                        Raku key plate                            Raku forest                 " Waraku " copper plate                     Raku space plate                  Raku waterblue plate                     Raku orange plate ( Mars )


         " Nagare " ( Stream )